TLTC400FRESHUP THETFORD C400 Bench Model Fresh Up Kit